Proje Süreci

ITE İran Türkiye Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi aşağıdaki ana adımlar üzerinden yürütülmektedir.

1. Teknik fizibilite,
2. Etüt çalışması ve ön güzergahın belirlenmesi,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması,
4. Nihai güzergah koridorunun belirlenmesi,
5. Jeodezi mühendislik hizmetleri,
6. As-Built Çalışmaları,
7. Fotogrametri mühendislik hizmetleri,
8. Jeoloji & Jeoteknik mühendislik hizmetleri,
9. Jeofizik mühendislik hizmetleri,
10. Büyük nehirler ve Marmara Denizi geçişi mühendislik hizmetleri,
11. Boru Hattı Mühendislik dizaynı,
12. Yerüstü Tesisleri mühendislik dizayn çalışmaları,
13. Kompresör istasyonları,
14. PIG istasyonları,
15. Ölçüm istasyonu,
16. Hat vana istasyonları,
17. Çevresel Etki Değerlendirmesi “ÇED Olumlu Belgesi" nin alınması,
18. “ÇSED”
19. Kamulaştırma Plan ve Dosyalarının Hazırlanması,
20. Taşınmaz Değerleme hizmetleri,
21. İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği yönetimi ve denetimi,
22. Proje Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrolü,
23. Risk Yönetimi planının hazırlanması,
24. Proje Yönetimi ve işletme planı yapılması,
25. İnşaat Yönetimi planının hazırlanması,

Proje kapsamında 17 Valilik ve 15 Genel Müdürlükle Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiş, 525 adet kamu kurumundan proje güzergahı hakkında yazılı görüş alınmıştır. Alınan tüm verilerin (konumsal ve öznitelik) GIS entegrasyonu sağlanmıştır.

Projede teknik fizibilite ve etüt çalışmaları tamamlanmış ve ön güzergah koridoru belirlenmiştir.

Projenin Jeodezik çalışmaları Gaziosmanpaşa Üniversitesinin danışmanlığında yürütülmüş,  Tapu ve Kadastro Bölge müdürlükleri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

GIS çalışmaları Karadeniz Teknik Üniversitesi danışmanlığında yürütülmekte  olup, proje kapsamında üretilen ve elde edilen tüm verilerin (Konumsal ve öznitelik) GIS entegrasyonları sağlanmıştır.

Internet üzerinden verilere ulaşımını, analizini ve değişiklik yapılabilmesini sağlayan GIS portalı çalışmaları da devam etmektedir.

Selçuk üniversitesi danışmanlığında yürütülen Fotogrametrik çalışmalarda boru hattı güzergahı boyunca fotogrametrik uçuşlar yapılmış, 8.798 adet stereo görüntü alınmıştır.

Fotogrametrik çalışmalar Selçuk Üniversitesi danışmanlığında yürütülmüş, akademik olarak  analiz edilmiş ve onaylanmıştır.

Güzergah koridoru boyunca tüm yer altı tesisleri (mevcut gaz ve petrol boru hatları, yeraltı kabloları, su kanalları vb. ) saptanarak ölçümleri yapılmıştır. Bu tesislerin koordinatları ile birlikte diğer öznitelik bilgileri GIS sistemine uyumlu şekilde kaydedilmiştir

Güzergah koridoru boyunca 1.577 sondaj ve araştırma kuyusu açılmış, toplanan numuneler araştırılmış, veri yorum ve raporlar tamamlanmış, Jeofizik ölçümler yapılarak raporlanmıştır.

Boru hattı güzergahı boyunca; 103 adet major (nehir, otoyol, demiryolu) özel geçişler saptanmış ve özel geçiş projeleri oluşturulmuştur.

Projenin mühendislik hizmetleri SEBAT Proje Mühendislik-Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir.

Proje Kapsamında 5 üniversiteden ayrıca 2 yabancı kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Çanakkale Boğaz Geçişi

Çanakkale boğazından 17 kilometrelik deniz geçişi, iki adet 36 inch'lik boru ile tasarlanmıştır.

Boru hattının Çanakkale deniz geçişinin hidrografi, oşinografi çalışmaları tamamlanmıştır.

Deniz geçişi ve batimetrik harita üretimi Yıldız Teknik Üniversitesi danışmanlığında yürütülmüş, yürütülen çalışmalar ve raporları Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.

 

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr