ITE Projesi ÇED ve ÇSED Çalışmaları

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

ITE Goğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde inşaat aktiviteleri başlamadan önce, proje kapsamında fiziki ve biyolojik çevreyle insan yaşamı üzerindeki tüm olası etkilerinin detaylı bir şekilde araştırılmasını, raporlanmasını, olumsuz etkilerin mümkün olduğu kadar azaltılmasını ve yönetilmesini hedefleyen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte FEED çalışmaları kapsamında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "ÇED Olumlu Belgesi" alınmıştır.

Ayrıca projenin uluslararası niteliği de göz önüne alınarak "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu" (ÇSED) çalışmaları da tamamlanmıştır. 

ITE Doğalgaz Projesi ÇED Raporu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar

Proje'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarına 25.08.2011 tarihinde başlanmıştır.

Proje kapsamında arazide ve ofiste  gerçekleştirilen teknik çalışmaların ardından 29.12.2011 tarihinde ÇED Başvuru Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur.

27 Şubat 2012- 09 Mart 2014 tarihleri arasında, 17 il / ilçe merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde "Halkın Katılımı Toplantıları" gerçekleştirilmiştir.

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başkanlığında 13.03.2012 tarihinde  "ÇED Kapsam ve Format Belirleme Toplantısı" yapılmıştır.

95 adet değişik kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen komisyon üyelerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan Özel Format çerçevesinde, arazi ve ofiste ÇED çalışmalarna başlanmıştır.

Arazi çalışmaları kapsamında;

  • Ekolojik,
  • Arkeolojik,
  • Sosyolojik,
  • Mevcut Durum Tespit Çalışmaları,
  • Çanakkale Boğazı deniz geçişinde deniz ortamında ekolojik ve mevcut durum tespit çalışmaları,

vb. çalışmalar, konusunda uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir.

ÇED Raporu çalışmalarının tamamlanmasının ardından rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur. 
Birinci İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı (1. İDK) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başkanlığında 95 adet kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılımı ile 08.10.2012 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıya katılarak görüşünü yazılı veya sözlü olarak ileten kurumların görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde ‘"eksik kurum görüşlerinin tamamlanması kaydıyla Proje'nin nihai olmasında sakınca yoktur" kararı alınmıştır.

Eksik Kurum görüşlerinin tamamlanmasının ardından 04.01.2013 tarihinde Nihai ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur.

09.01.2013 tarihinde ise İran kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya boru hattı ile iletilmesi projesi bünyesinde yürütülmekte olan yerel ÇED çalışmalarına 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ÇED Yönetmeliği kapsamında, Nihai ÇED Raporunun 17 İl'de Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde askıya çıkarılması için Bakanlık tarafından Askı  İlan Yazısı yazılmıştır.

13.02.2013 tarihinde 17 İl'de Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde Askıda İlan Tamamlanmıştır.

Nihai ÇED Raporu Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Komisyon Üye sayısı kadar (95 Adet) çoğaltılarak, 14.02.2013 tarihinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edilmiştir.

Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmalarını dikkate alarak 26.02.2013 tarihinde İTA DGBH Projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı vermiş ve kararı Proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirmiştir.

Ayrıca Uluslararası kredilendirme kuruluşlarına sunulmak üzere "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu" (ÇSED) çalışmaları da 25.02.2013 tarihinde tamamlanmıştır. 

Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında 500 metre güzergah koridoru boyunca 117 köyde 1051 malikle anket çalışmaları ve halkın bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen verilerin ışığında sosyal etki analizlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra köy eksikleri/sorunları olarak belirtilen ve sosyal yatırım çalışmalarında dikkate alınabilecek hususlar kayıt altına alınmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları sonucunda ;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra uygulama aşamasına geçmesi öngörülen bu projenin, bu kararın verilmesine esas ilkeler doğrultusunda (verilen taahhütler) ve çevre değerlerini olumsuz etkilemeyecek biçimde çalışmaların yürütülmesi için hem inşaat döneminde hem de işletme döneminde izleme çalışmaları yapılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sürekli bilgi verilecektir.

Proje kapsamında bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) oluşturulacaktır. ÇYS ve destekleyici planların gereklilikleri tüm personele aktarılacak, personelin gerekli eğitimleri almadan sahaya çıkmasına izin verilmeyecektir. Yapılan işin niteliğine göre ilgili personele özel eğitimler sağlanacak, tüm eğitimler ihtiyaç duyulduğu sıklıkta yinelenecektir.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr